PHP command line 傳遞參數

  • $argc 回傳傳遞參數數量
  • $argv 以 array 型態回傳傳遞參數的值

cli.php

執行 php cli.php

看起來 cli.php 這個檔案也被 php 當成了一個傳遞參數

執行 php cli.php v1 v2 v3

608 total views, 1 views today